Algemene Voorwaarden Energize360

Artikel 1 Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Energize360 goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan klant levert. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten en producten van Energize360 geschiedt voor eigen risico. Iedere klant dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere klant verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Energize360 het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.


Artikel 2 Tijdstip en plaats 

Bij bevestiging van de inschrijving zal Energize360 meedelen wanneer en waar de klant verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Energize360 bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Energize360 als ook de klant. Een trainingssessie met een van onze personal trainers vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies.


Artikel 3 Begeleiding, cursussen/masterclasses en uitvoering van de opdracht 

Op Energize360 rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de klant gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal klanten wordt bepaald door Energize360 voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Energize360 niet in staat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de klant gestelde doel. Begeleiding, cursussen en masterclasses zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen.


Artikel 4 Aansprakelijkheid 

Energize360 is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Energize360 Is niet aansprakelijk wanneer bij Energize360, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Energize360 is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de klant. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Energize360 wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Energize360 aanbiedt. Energize360 is wel aansprakelijk wanneer Energize360 op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient Energize360 te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere klant veroorzaakt.


Artikel 5 Restitutie en voortijdige beëindiging aanmelding/inschrijving

De duur van de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt telkens stilzwijgend voor de duur de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd. Tenzij klant de overeenkomst schriftelijk opzegt via info@energize360.nl met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Ontbinding en restitutie is niet mogelijk voor online cursussen/masterclasses. Ontbinding is mogelijk wanneer klant nog niet bent begonnen is aan de coaching sessies en er nog geen 14 dagen zijn verstreken sinds het afsluiten van de overeenkomst. Ontbinding dient te geschieden per aangetekende brief aan het (factuur)adres van Energize360. Klant is alleen een vergoeding voor de administratiekosten aan ons verschuldigd en ontvang volledige restitutie. Tussentijds opzeggen is in principe niet mogelijk en alleen in zeer bijzondere situaties. Dit is ter beoordeling van Energize360.


Artikel 6 Betalingsvoorwaarden 

Betaling geschiedt voorafgaand aan de betreffende periode en vindt maandelijks via SEPA automatische incasso plaats (of anders gekozen via de website). Bij niet tijdige ontvangst door Energize360 van de verschuldigde maan­delijkse termijnen, om welke reden dan ook (bijvoorbeeld onvoldoende saldo, stornering, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd kan Energize360 een bedrag van € 25 aan administratiekosten in rekening brengen en zal Energize360 nogmaals trachten het volledige bedrag te incasseren. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de overeenkomstige termijn is Energize360 gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat het volledige factuurbedrag is ontvangen. De duur van de activiteit wordt echter niet met de duur van de opschorting verlengd. Dit betekent dus dat lessen kunnen komen te vervallen waarvoor wel betaald dient te worden. De verplichting tot betalen blijft onverminderd gehandhaafd.


Indien klant, ook na in gebreke te zijn gesteld met een termijn van vijftien dagen, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is klant in verzuim en worden de wettelijke incassokosten met een minimum van € 40,­ in rekening gebracht. Indien klant in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Energize360 de overeenkomst beëindigen. Indien de verplichting na zestig dagen na datering niet is voldaan, is Energize360 gerechtigd om alle kosten te vorderen die verband houden met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.


Energize360 is gerechtigd om in onvoorziene gevallen tussentijds een prijsverhoging door te voeren. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 7 Annulering of herplanning van sessies

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Energize360. Alle afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend of vervalt de sessie. Wegens ziekte kan de overeenkomst voor maximaal 6 maanden worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts. Gemiste sessies kunnen binnen dezelfde week (of uiterlijk dezelfde maand) worden ingehaald, op basis van beschikbaarheid van de trainer. Ingehaalde sessies moeten binnen een redelijk termijn worden ingepland en mogen niet overgedragen worden naar een volgende maand. Er kunnen maximaal 2 sessies openstaan/herpland worden in dezelfde maand, overige sessies kunnen niet ingehaald worden.

 

Artikel 8 Abonnement en opzegging

Na de overeengekomen periode wordt het abonnement automatisch verlengd met de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode. Opzeggen kan schriftelijk met vermelding van reden 7 dagen voorafgaand aan de start van iedere nieuwe periode. Wij vereisen een opzeggingstermijn van 7 dagen voorafgaand aan de nieuwe periode, dit i.v.m. de administratieve verwerking. De opzeggingstermijn wordt gerekend vanaf de datum van ontvangst de schriftelijke opzegging.


Artikel 9 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen 

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Energize360 is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. In geval van ziekte van de personal trainer, overmacht of gevaarlijke weersomstandigheden (storm, ijzel, extreme warmte etc.) kan een training worden afgelast. De training zal dan op een ander moment plaatsvinden.

Vakanties van de personal trainer worden ruim van tevoren aangekondigd. Zo mogelijk zullen sessies/activiteiten herpland worden of zal de vergoeding voor de betreffende periode worden aangepast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de klant op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.


Artikel 10 Gezondheid 

De klant verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Energize360 aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Energize360.


Artikel 11 Vertrouwelijkheid 

Energize360 is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Energize360 gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.


Artikel 12 Intellectueel eigendom 

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Energize360 voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Energize360. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Energize360. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Energize360 zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Energize360 ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Energize360 zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.


Artikel 13 Geschillen 

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Energize360. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Energize360 is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing. Voor meer informatie zie www.energize360.nl/klachtenprocedure.


Artikel 14 Gebruik social media 

Energize360 houdt met foto's de resultaten van zijn klanten bij. Energize360 is bevoegd om deze successen met tekst en foto's op social media te delen. Indien gewenst wordt het gezicht van de klant afgeschermd.